De grootste betrokkenheid vind je bij je eigen medewerkers.

Zorg

Toenemende regelgeving, toenemende complexiteit van zorgvraag en veeleisende klanten, vragen veel van professionals in de zorg. Het werken in multidisciplinaire teams is voor dokters en verpleegkundigen dagelijkse praktijk. Bestuurders staan onder druk om aan deze ontwikkeling leiding te geven. Wij zien dat in de zorg goede werkverhoudingen steeds weer opnieuw moeten worden uitgevonden.

Voorbeeldprojecten

Begeleiding organisatie- en communicatievraagstukken bij Organisatie Huisartsenposten

Kwestie De bestuursvoorzitter belde: “We hebben te maken met groeiende onvrede onder de aangesloten huisartsen over het functioneren van ons als bestuur. Omgekeerd merken wij ook dat zaken stroef lopen. Willen jullie ons adviseren over het verbeteren van de communicatie?”

Ons idee HAP’s zijn relatief jonge organisaties en vaak complex in besturing, deze kwestie vraagt om gedegen onderzoek.

Onze aanpak Met de informatie uit een brede set interviews, werd het mogelijk een grondige organisatiekundige analyse te maken. Deze leidde tot een aantal hypotheses over het ontstaan van de problematiek. In grote groepsbijeenkomsten met alle geledingen van de organisatie zijn deze hypotheses gedeeld en verdiept. Gezamenlijk ontstond toen zicht op ontwikkelmogelijkheden en konden wij heel gericht adviseren over praktische interventies.

Lees meer over dit project in het artikel voor medisch contact dat onze adviseur Marco Vonk schreef samen met direct betrokkenen uit de praktijk. (linkje)

Begeleiding team Psychiaters in Bureau Geneesheer-Directeur en advisering over herpositionering BGD na wetswijziging

Kwestie De sfeer in een team bestaande uit drie psychiaters, een juriste en een secretaresse was in de laatste maanden verslechterd; men ervoer veel werkdruk en er ontstond spanning in persoonlijke verhoudingen. Gelijktijdig maakte veranderende wetgeving heroverweging van de positie van Bureau Geneesheer-Directeur noodzakelijk.

Ons idee Hier is aandacht nodig op twee fronten tegelijk: wat speelt er in de groep en hoe kan de werksfeer zich herstellen en wat is een haalbaar advies over de beste organisatorische positionering.

Onze aanpak In een drietal compacte teamgesprekken zijn persoonlijke sterktes en zwaktes geïnventariseerd en vertaald naar een herschikking van taken en verantwoordelijkheden. Parallel is onder stakeholders verkend welke wensen er leefden over de optimale positie van BGD. Gecombineerd met de wettelijke kaders werd door VIJFadvies een rapportage opgesteld die de basis was compliance voor zowel bestuurders als professionals.

Wij werken voor ziekenhuizen, medische maatschappen, jeugdzorg en eerstelijns gezondheidszorg