Aan expertise geen gebrek, maar kwaliteit van de interactie is schaars.

Bedrijfsleven

Overal zien we indrukwekkende technische kennis en inhoudelijke expertise, maar we verbazen ons over het ontbreken van dezelfde sociale en emotionele intelligentie. Waar echter de ruimte wordt genomen voor reflectie, zien we dat het leervermogen reusachtig is.

Begeleiding sluimerend conflict tussen afdeling Sales en Projectsupport Technische Isolatieproducent

Kwestie Het botst tussen de mannen van ‘binnen’ en ‘buiten’. De groep staat onder leiding van een jonge teamleidster, die zeker wel gezag heeft in de groep, maar toch niet goed grip krijgt op de spanningen. De organisatie staat aan het begin van een grote transformatie naar minder management en meer zelfsturing. De spanningen tussen de afdelingen moeten worden opgelost.

Ons idee De eerste stap is herstel van communicatie tussen alle betrokkenen en een gezamenlijk beeld van de toekomst. Als dat is bereikt gaan we met de afdelingen samen kijken welke begeleiding verder wenselijk is.

Onze aanpak We gaan twee stevige dagen met de teams aan de slag. De eerste dag staan de onderlinge verhoudingen centraal. Dankzij een paar prikkelende simulaties en verdiepende gesprekken wordt de lucht geklaard. De tweede dag switchen we naar de inhoud: gestructureerd onderzoeken we diverse praktijksituaties en reflecteren de teamleden op belemmeringen en verbeteringen in de samenwerking. Na afloop wordt besloten het traject te vervolgen met intensieve intervisie.

Teamcoaching afdeling Sales & Marketing van Productieorganisatie

Kwestie Het directieteam van een 350 jaar oud productiebedrijf maakt zich in toenemende mate zorgen over de werksfeer op de afdeling M&S. Fundamentele veranderingen in de markt van het bedrijf nopen de afdeling tot vernieuwing: zowel op het gebied van de strategie, de manier waarop het werk georganiseerd is als in de onderlinge verhoudingen is bezinning en vernieuwing noodzakelijk. Het nieuwe afdelingshoofd en het hoofd HR vinden dat de tijd rijp is voor een impuls aan deze vernieuwing en hebben VIJFadvies gevraagd hen te adviseren over een concrete aanpak.

Ons idee Wij willen met alle betrokkenen, maar in eerste instantie met het team M&S en het afdelingshoofd, een flinke slag maken in het professionaliseren van het functioneren van het team. Daarom willen we samen met het team in kaart brengen aan welke knoppen we moeten draaien. Resultaat moet zijn dat we voor zowel de korte termijn (voor de zomer), als voor de langere termijn (komend jaar) een gezamenlijk gedragen ‘vernieuwingsagenda’ hebben opgesteld.

Onze aanpak We interviewen alle teamleden over hun visie op de huidige situatie. De uitkomsten bespreken we met hen in een compacte teammiddag. Die middag wordt tevens de start van een ontwikkeltraject op drie sporen: sales-inhoud, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. VIJFadvies ondersteunt een interventiegroepje dat met elkaar de agenda voor de veranderingen vormgeeft. Op de achtergrond coachen we de manager in zijn rol als trekker van de veranderingen.

Wij werken o.m. voor productiebedrijven en zakelijke dienstverlening.